Șef serviciu, la Serviciul de deservire, Direcția generală patrimoniu   130 views

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5

organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere,

în baza HG 1336/2022 

 

 

 • 1 post: Șef serviciu, la Serviciul de deservire, Direcția generală patrimoniu  
 • 18 aprilie 2023 ora 12.00 proba scrisă;
 • 24 aprilie 2023 ora 10.00 interviul;

 

Condiţii de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
 • permis de conducere: categoria B

 

Cunoștințe necesare:

 • cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office – nivel mediu
 • cunoașterea a cel puțin unei limbi străine dintre limbile oficiale al UE: (citit,scris, vorbit) – nivel mediu

 

 

Durata timpului de lucru este 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru a participa la concursul pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant, conform art. 15 din H.G. nr. 1336/2022, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Locul desfăşurării concursului: Sediul Consiliului Județean Harghita.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, însoțite de documentele originale, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant, la sediul Consiliul Județean Harghita, Miercurea Ciuc, cod poștal: 530140, Piața Libertății nr. 5, biroul nr. 126, respectiv până la data de 27 martie 2023 inclusiv, în perioada 14.03.2023-27.03.2023.

Condiţiile de participare la concurs, documentele solicitate candidaților şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei, la Compartimentul resurse umane și perfecționare profesională din cadrul Direcţiei resurse umane și comunicare, biroul nr. 126, telefon 0266-207700 int. 1406, 1408.

 

 

 

 

 

Nr.crt. Activitatea planificată Perioada de desfășurare
1 Înscrierea candidaţilor 14.03.2023–27.03.2023
2 Selectarea dosarelor de concurs 28.03.2023 sau 29.03.2023
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 28.03.2023 sau 29.03.2023
4 Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 29.03.2023 sau 30.03.2023
5 Afişarea rezultatelor contestaţiilor selecției dosarelor de concurs 30.03.2023 sau 31.03.2023
6 Prima probă a concursului – proba scrisă 18.04.2023
7 Afișarea rezultatelor probei scrise 18.04.2023 sau 19.04.2023
8 Contestarea rezultatelor probei scrise 19.04.2023 sau 20.04.2023
9 Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă 20.04.2023 sau 21.04.2023
10 A doua probă a concursului – interviu 24.04.2023
11 Afişarea rezultatelor la interviu 24.04.2023 sau 25.04.2023
12 Contestarea rezultatelor interviului 25.04.2023 sau 26.04.2023
13 Afişarea rezultatelor contestaţiilor interviului ale concursului 26.04.2023 sau 27.04.2023
14 Afişarea rezultatelor finale ale concursului 27.04.2023 sau 28.04.2023

 

 

Borboly Csaba

Preşedinte

Aplică pentru acest job
Distribuie acest job