Contabil II, din cadrul compartimentului Financiar-contabil la Unitatea Militară 02531 Miercurea Ciuc 535 views

Job Expired

 

ANUNŢ

privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant
de execuție de personal civil contractual de Contabil II,
din cadrul compartimentului Financiar-contabil la Unitatea Militară 02531 Miercurea Ciuc

 Postul pentru care se organizează concurs este de execuție de personal civil contractual de  Contabil II, prevăzut cu studii medii, din cadrul compartimentului Financiar-contabil la Unitatea Militară 02531 Miercurea Ciuc.

Principalele cerinţe ale postului: execută atribuţiile şi operaţiunile care revin sectorului financiar al unităţii, asigură ţinerea la zi a evidenţei contabile financiar şi cantitativ valorică a unitǎţii militare şi evidenţa extracontabilǎ a bunurilor primite de la Consiliul Judeţean, întocmirea statelor de plată ale soldelor şi salariilor, înregistrarea în contabilitate a documentelor privind salarizarea, evidenţa drepturilor băneşti şi alte documente; ține evidenţa analitică a bunurilor materiale, obiectelor de inventar şi activelor fixe aflate în patrimoniul unităţii; ține evidenţa contabilă la Financiar-contabil, conform legislaţiei în vigoare.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

s cerere de înscriere la concurs adresată comandantului unităţii militare organizatoare;

s curriculum vitae – model european;

s certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

s copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea*, potrivit legii, după caz;

s copii ale documentelor de studii*;

s copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz*;

s copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

s adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate**;

s acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 08.04.2021, ora 16.00.

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02531 Miercurea Ciuc, strada Piața Cetății nr. 1, localitatea Miercurea Ciuc, județul Harghita, persoană de contact Stroia Traian-Cristian, secretar, telefon 0266371520, int. 119.

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:

 1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 1. studii:
 • medii (liceu cu diplomă de bacalaureat) în domeniul economic, sau
 • medii (liceu cu diplomă de bacalaureat, în orice domeniu) şi absolvirea unor cursuri ori programe de perfecţionare/specializare acreditate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și/sau Ministerul Educației și Cercetării care să ateste calificarea de contabil, sau
 • postliceale în domeniul economic
 1. nivelul de acces la informaţii clasificate este Secret, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
 2. 6 luni vechime minimă în specialitatea studiilor postului pentru care se organizează concursul;
 3. cunoştinţe operare PC (sistem de operare Windows şi utilizarea programelor Microsoft Office Word şi Microsoft Office Excel);
 4. spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.

 Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 09.04.2021, la sediul U.M. 02531 Miercurea Ciuc, strada Piața Cetății nr. 1, localitatea Miercurea Ciuc, județul Harghita și pe pagina de internet www.defense.ro.

Eventuale contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02531 Miercurea Ciuc, strada Piața Cetății nr. 1, localitatea Miercurea Ciuc, județul Harghita, în data de 12.04.2021, până la ora 16.00; persoană de contact secretar Stroia Traian-Cristian, telefon 0266371520, int. 119.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02531 Miercurea Ciuc, strada Piața Cetății nr. 1, localitatea Miercurea Ciuc, județul Harghita și pe pagina de internet www.defense.ro în data de 13.04.2021.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02531 Miercurea Ciuc, strada Piața Cetății nr. 1, localitatea Miercurea Ciuc, județul Harghita, în data de 04.2021, ora 13.00.

Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 20.04.2021, la sediul U.M. 02531 Miercurea Ciuc, strada Piața Cetății nr. 1, localitatea Miercurea Ciuc, județul Harghita și pe pagina de internet www.defense.ro.

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02531 Miercurea Ciuc, strada Piața Cetății nr. 1, localitatea Miercurea Ciuc, județul Harghita, în data de 21.04.2021, până la ora 16.00; persoană de contact secretar Stroia Traian-Cristian, telefon 0266371520, int. 119.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02531 Miercurea Ciuc, strada Piața Cetății nr. 1, localitatea Miercurea Ciuc, județul Harghita și pe pagina de internet www.defense.ro în data de 22.04.2021.

 1. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02531 Miercurea Ciuc, strada Piața Cetății nr. 1, localitatea Miercurea Ciuc, județul Harghita, în data de 04.2021, ora 12.00.

Rezultatul la interviu se afişează în data de 23.04.2021, la sediul U.M. 02531 Miercurea Ciuc, strada Piața Cetății nr. 1, localitatea Miercurea Ciuc, județul Harghita și pe pagina de internet www.defense.ro.

Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02531 Miercurea Ciuc, strada Piața Cetății nr. 1, localitatea Miercurea Ciuc, județul Harghita, în data de 26.04.2021, până la ora 16.00; persoană de contact secretar Stroia Traian-Cristian, telefon 0266371520, int. 119.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02531 Miercurea Ciuc, strada Piața Cetății nr. 1, localitatea Miercurea Ciuc, județul Harghita și pe pagina de internet www.defense.ro în data de 27.04.2021.

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02531 Miercurea Ciuc, strada Piața Cetății nr. 1, localitatea Miercurea Ciuc, județul Harghita și pe pagina de internet www.defense.ro în data de 28.04.2021.

Tematica de concurs:

 1. în domeniul contabilităţii:
 • organizarea şi conducerea contabilităţii în instituţiile publice;
 • definirea şi funcţionarea conturilor;
 • regimul de amortizare şi calcularea amortizării
 • contabilitatea operaţiilor economico-financiare în instituţiile publice (forma de înregistrare maestru-şah simplificat, metoda cantitativ-valorică);
 • contabilitatea operaţiunilor specifice bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii;
 • întocmirea, păstrarea şi editarea registrelor contabile
 • întocmirea şi utilizarea formularelor comune şi specifice privind activitatea financiar-contabilă;
 • inventarierea patrimoniului unităţii.
 1. în domeniul gestionării mijloacelor financiare şi bunurilor materiale:
 • exercitarea controlului financiar preventiv;
 • angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor la instituţiile publice;
 • organizarea şi desfăşurarea procedurilor privind achiziţiile publice de bunuri.
 • c ) în domeniul dreptului muncii şi al protecţiei informaţiilor clasificate:
 • drepturile personalului civil pe timpul concediilor de odihnă;
 • contractul individual de muncă: încheiere, executare, modificare, suspendare şi încetare;
 • timpul de muncă şi timpul de odihnă;
 • răspunderea disciplinară a personalului contractual civil;
 • principii de etică ale personalului contractual civil din instituţiile publice;
 • accesul la informaţiile clasificate;
 • redactarea, listarea, evidenţa şi multiplicarea documentelor clasificate;
 • clasificarea informaţiilor clasificate şi lucrul cu informaţii clasificate
 1. d) în domeniul operării calculatorului:
 • utilizarea sistemului de operare Windows;
 • utilizarea programelor Microsoft Office Word şi Microsoft Office Excel.

Bibliografia de concurs:

 1. – Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată (republicată în M.Of. 454 din 18 iunie 2008), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile (publicat în M. Of. 910 şi 910 bis din 9 decembrie 2015);

– Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale,  republicată (republicată în M. Of. 242 din 31 mai 1999), cu modificările şi completările ulterioare;

 • Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare (publicată în M. Of. 624 din 31 august 2003);
 • Hotărârea Guvernului 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, cu modificările şi completările ulterioare (publicată în M. Of. 4 din 8 ianuarie 1998);
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (publicat în M. Of. 704 din 20 octombrie 2009);
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale (publicat în M. Of. 37 din 23 ianuarie 2003), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia (publicat în M. Of. 1186 şi 1186 bis din 29 decembrie 2005), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe (publicată în M.Of. 46 din 13 ianuarie 2005) cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice (publicat în M.Of. 835 din 11 decembrie 2008) cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituţiile publice (publicată în M.Of. 108 din 12 februarie 2014).
 1. b)Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată (republicată în M. Of. 799 din 12 noiembrie 2003), cu modificările şi completările ulterioare – Cap.1, Cap 2 – secţiunile I, a II-a şi a V-a, Cap.5;

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, (publicată în M. Of. 390 din 23 mai 2016), doar art. 7 şi art. 58-70;

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu (republicat în M. Of. 28 din 15 ianuarie 2016), cu modificările şi completările ulterioare – doar lit. A şi B din Anexa 1 şi Anexa 2 – integral;

 1. c)Legea 53/2003 – Codul muncii, republicată (republicată în M Of. 345 din 18 mai 2011) cu modificările şi completările ulterioare TITLUL II – cap. 1-5, TITLUL III, TITLUL XI – cap. 1 şi 2

– Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare(publicată în  Monitorul Oficial nr. 556/2015);

– Legea 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, (publicată în  M Of. 248 din 12 aprilie 2002) cu modificările şi completările ulterioare – Cap I, II, III;

– Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România (publicată în  M Of. 485 din  5 iulie 2002) cu modificările şi completările ulterioare – Anexa 1 – cap. 2 şi 3.

NOTE:

 1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
 2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare intervenite până la data publicării anunţului, după caz.
* Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
** Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

More Information

 • Acest job a expirat!